شناسه خدمت نرخ در 1000 حداقل سفارش حداکثر سفارش

تلگرام

3 ممبر فیک بدون ریزش تلگرام - 1 ماه گارانتی 30,000 تومان 500 150000
شروع سفارش: حداکثر تاخیر 30 دقیقه
نوع: کانال یا گروه
حالت: عمومی
بدون ریزش
گارانتی: 30 روزه
تایید جوین گروه حتما غیر فعال باشد
11 ممبر فیک بدون ریزش تلگرام - 3 ماه گارانتی 34,000 تومان 500 150000
شروع سفارش: حداکثر تاخیر 30 دقیقه
نوع: کانال یا گروه
حالت: عمومی
بدون ریزش
گارانتی: 90 روزه
تایید جوین گروه حتما غیر فعال باشد
13 ممبر فیک ریزش تلگرام 15,000 تومان 500 20000
9 ادلیست تلگرام - پنل سوم 30,000 تومان 1000 200000
انلاینی این پنل برای 100 کا سفارش نزدیک 1 کا میباشد
استارت زیر 1 ساعت
سرعت: روزانه بالا 50 کا
ادلیست فقط برای گروه می باشد
8 ادلیست تلگرام - پنل دوم 34,000 تومان 1000 200000
انلاینی این پنل برای 100 کا سفارش نزدیک 2 کا میباشد
استارت زیر 1 ساعت
سرعت: روزانه بالا 50 کا
ادلیست فقط برای گروه می باشد
1 ادلیست تلگرام - پنل اصلی 38,000 تومان 1000 200000
انلاینی این پنل برای 100 کا سفارش نزدیک 3 کا میباشد
استارت زیر 1 ساعت
سرعت: روزانه بالا 50 کا
ادلیست فقط برای گروه می باشد
10 ادلیست تلگرام - پنل جدید 46,000 تومان 1000 200000
انلاینی این پنل برای 100 کا سفارش بیشتر از 4 کا میباشد
استارت زیر 1 ساعت
سرعت: روزانه بالا 50 کا
ادلیست فقط برای گروه می باشد
7 گروه به گروه ایرانی تلگرام 95,000 تومان 1000 100000
لیست گروه های مبدا از طریق تیکت ارسال شود
لینک مقصد در قسمت پیوند ارسال گردد